Home
About Us
Products
Terms & Condition
Contact Us
Shodhit Dravya

Name of Medicine

Price
1Kg. 500gm. 100gm.

SHUDHA GANDHAK AWALASAR

260/- 145/- 41/-
SHUDHA KAJJALI 3300/- 1665/- 345/-
SHUDHA TAL 1050/- 540/- 120/-
SHUDHA SHILA 1550/- 790/- 170/-
SHUDHA PARAD (HINGULOTTH)
5600/- 2815/- 575/-
SHUDHA HINGUL 5200/- 2615/- 535/-
SHUDHA BACHCHHANAG 990/- 510/- 114/-
SHUDHA BHALLATAK 880/- 455/- 103/-

SHUDH GUGGAL

1520/- 775/- 167/-
SHUDHA KUCHALA CHURAN 520/- 275/- 67/-
SHUDHA SHILAJIT DRY 3000/- 1515/- 315/-
GILOYA SAT 320/- 175/- 47/-